top of page

Niju Kun - Prinzipien

Dojokun:

1. Es ist eine Pflicht, nach der Perfektion des Charakters zu streben.

一、人格完成に努むること

hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto

2. Folge dem Ideal der Wahrheit.

一、誠の道を守ること

hitotsu, makoto no michi o mamoru koto

3. Mühe Dich, Deinen Geist zu kultivieren.

一、努力の精神を養うこと

hitotsu, doryoku no seishin o yashinau koto

4. Achte die Regeln der Etikette.

一、礼儀を重んずること

hitotsu, reigi o omonzuru koto

5. Hüte dich vor ungestümem Übermut.

一、血気の勇を戒むること

hitotsu, kekki no yū o imashimuru koto

bottom of page